මඩකඩ අරණේ සිරිය විඳින්න


සසල සිතක් නිමේශකින් නිසල කැරෙන, සමනොල හිම අරණට පිවිසියාක් බඳු සිසිලසක් සිතට ද, සදාහරිත වනාංගනාවකගේ සොඳුරු ප්‍රහර්ශයක් නෙතට ද කැඳවන්නා වූ, වන අරණක පිහිටි සොඳුරු ඉසව්වක් ලෙස, ඉංගිරිය නගරයේ සිට කිලෝ මීටර හතරක් පමණ ඔබ්බෙන් පිහිටි නාච්චිමලේ ‘මඩකඩ ආරණ්‍ය හැදින්විය හැකි ය.රත්නපුර-පානදුර පාරේ ඉංගිරිය නගරයෙන් වමට හැරී, පාදුක්ක පාර ඔස්සේ කීණගහවිල මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් මේ සදාහරිත වන අරණට පිවිසිය හැකි ය.

588_28062018_FID

මඩකඩ අරණේ සිරිය විඳින්න

සටහන නිමල් විජයතුංග
ඇහැලියගොඩ විශේෂ
ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙනි

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s